Wednesday, August 19, 2009

มลพิษทางสังคม

มลพิษทางสังคม หมายถึง สถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขทางสังคม คือมีองค์ประกอบที่เป็นพิษ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่มนุษย์ทำให้สังคมเดือดร้อน ( คล้ายคำว่า ปัญหาสังคม )

สาเหตุของมลพิษทางสังคม
เกิดจากมลสารทางสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไร้ระเบียบ พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม ก่อให้เกิดมลพิษทางสังคม 3 ประการ คือ
- มลพิษทางกายภาพสังคม เช่น ค่านิยมในวัฒนธรรมทางวัตถุ
- มลพิษทางชีวสังคม เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์
- มลพิษทางจิตสังคม เป็นความบกพร่อง หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคม

การควบคุม
มีผู้ให้แนวคิดไว้ว่า
- ใช้วิธีล้มล้างระบบสังคม โดยนำระบบใหม่เข้ามาแทนที่
- แก้ปัญหาตามเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปัญหาอยู่ในสังคมขณะนั้น
- วาง นโยบายสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม ให้ประชาชนรู้เข้าใจสภาพมลพิษและ วางแผนพัฒนาสังคมในระยะยาว

2 comments:

น.ส. ทัศนีย์ เสมแป้น said...

ปัญหาทางสังคมในปัจจุบันนั้นก้อมีมากขึ้นทุกวัน

เราควรปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้มากๆๆๆๆ...คร้า

น.ส.ทัศนีย์ เสมแป้น ปตบ.50/2

วรรณวิศา said...

ควนสร้างจิตสำนึกให้กับทุกๆคนค่ะ

เพราะเป็นหน้าที่ของทุกๆคนค่ะ

วรรณวิศา ปตบ50/2 เลขที่25